Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Borduurservice Friesland

Artikel 1 Definities 

 1. Borduurservice Friesland is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het borduren van kleding en accessoires.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Algemene voorwaarden’ verstaan: de onderhavige Algemene voorwaarden.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Klant' verstaan: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit (hierna: Consument) of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit (hierna: Zakelijke Klant) en gebruikmaakt van de Diensten van Borduurservice Friesland.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Partijen’, en ieder afzonderlijk als ‘Partij’, verstaan: Borduurservice Friesland en/of Klant.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de tussen Borduurservice Friesland en Klant gesloten Overeenkomst, al dan niet gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand waarbij tot het moment van sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, waarbij Borduurservice Friesland zich jegens Klant verbindt Diensten te verrichten en Producten te leveren en Klant zich verbindt hiervoor een prijs te betalen. De Overeenkomst komt tot stand door een aanbod van Borduurservice Friesland en de aanvaarding daarvan door Klant, hetgeen nader wordt gespecificeerd in artikel 4.3 van deze Algemene voorwaarden.  
 6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door Borduurservice Friesland en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde Diensten, onder andere inhoudende borduren van kleding en accessoires, en geleverde Producten alsmede alle andere door Borduurservice Friesland ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht. 
 7. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Producten’ verstaan: alle door Borduurservice Friesland en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde Producten, onder andere inhoudende geborduurde kleding en accessoires, die op de Website worden aangeboden en al dan niet zijn gemaakt door Borduurservice Friesland zelf. 
 8. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de Website van Borduurservice Friesland, te raadplegen via www.borduurservicefriesland.nl.

Artikel 2 Identiteit van Borduurservice Friesland

 1. Borduurservice Friesland is bij de KvK geregistreerd onder nummer 01077257 en draagt btw-identificatienummer NL808123798B01 Borduurservice Friesland is gevestigd aan Swaerderwei 35 8851 EG Tzummarum 
 1. Borduurservice Friesland is per e-mail te bereiken via info@borduurservicefriesland.nl of middels de Website www.borduurservicefriesland.nl en telefonisch op 0654930913

Artikel 3 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden 

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Borduurservice Friesland en op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten, leveringen, commerciële relaties en overige rechtsverhoudingen tussen Partijen. De Algemene voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Borduurservice Friesland overeengekomen. 
 3. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant. 
 4. Indien blijkt dat een bepaling of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig zijn, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden alsmede de gehele Overeenkomst niet aangetast. Partijen zullen zich in een dergelijk geval inspannen de nietige bepaling te vervangen voor een nieuwe, geldige bepaling die zo dicht mogelijk de ongeldige bepaling benadert binnen de strekking van de oorspronkelijke Algemene voorwaarden.

Artikel 4 Aanbod en totstandkoming Overeenkomst 

 1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. 
 2. Klant kan contact opnemen met Borduurservice Friesland via de Website, e-mail, whatsapp of telefoon voor een van de aangeboden Diensten of Producten. 
 3. Borduurservice Friesland zal met Klant overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een (elektronische) opdrachtbevestiging.
 4. Als Borduurservice Friesland een bevestiging naar Klant stuurt, geeft die bevestiging richting aan de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Borduurservice Friesland kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 
 5. Indien Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Borduurservice Friesland dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Borduurservice Friesland deze schriftelijk bevestigt.
 6. Een opdracht door Klant waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Borduurservice Friesland.
 7. Borduurservice Friesland behoudt zich het recht een opdracht te weigeren.

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst 

 1. Borduurservice Friesland zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.  
 2. Borduurservice Friesland heeft bij de levering van de Diensten slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Een inspanningsverplichting is een contractuele verplichting om de nodige inspanningen te leveren of om bepaalde middelen aan te wenden om het bedongen resultaat te bereiken, hetgeen betekent dat Borduurservice Friesland niet kan garanderen dat de uitkomsten, resultaten of de verwachtingen die Klant bij de levering van Diensten voor ogen heeft ook daadwerkelijk worden behaald.
 3. Borduurservice Friesland heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 
 4. Bij het inschakelen van derden zal Borduurservice Friesland de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Klant redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Klant overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Klant, en zullen door Borduurservice Friesland worden doorbelast aan Klant.   
 5. De Overeenkomst kan alleen door Borduurservice Friesland worden uitgevoerd indien Klant volledige en correcte (contact)gegevens verstrekt aan Borduurservice Friesland bij het sluiten van de Overeenkomst. Klant draagt er derhalve zorg voor dat alle gegevens, waarvan Borduurservice Friesland aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Borduurservice Friesland worden verstrekt.    
 6. Klant draagt er zorg voor dat Borduurservice Friesland zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 7. Indien voor de uitvoering van Diensten of levering van Producten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Klant Borduurservice Friesland hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Borduurservice Friesland dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 8. Klant dient 1 (één) extra product te leveren op het moment dat de aangeleverde producten gezamenlijk een grotere partij van dezelfde producten vormen. Er kan een verlies van 10% optreden.

 

Artikel 6 Wijziging van de Overeenkomst 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Borduurservice Friesland en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. 
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden. 
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Borduurservice Friesland op en is voor Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden. 
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Borduurservice Friesland en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide Partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk. 


Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst 

 1. Borduurservice Friesland is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Borduurservice Friesland goede grond heeft te vrezen dat Klant in die verplichtingen zal tekortschieten, mits Borduurservice Friesland Klant door middel van een schriftelijke aanmaning in gebreke heeft gesteld, waarbij Klant een redelijke termijn voor de nakoming van de verplichtingen wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft. 
 2. Voorts is Borduurservice Friesland bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, onder dezelfde voorwaarden als bedoeld in lid 1 van dit Artikel, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt en Klant in verzuim is, dan is Borduurservice Friesland gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring jegens Klant, waarbij Klant, uit hoofde van wanprestatie, tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. 
 4. Geringe in de handel toelaatbare afwijkingen in kleur, afwerking of maat zijn geen gegronde redenen voor retourneren.

Artikel 8 Herroepingsrecht 

 1. De Producten van Borduurservice Friesland zijn gepersonaliseerde producten waardoor het Herroepingsrecht hierop niet van toepassing is.

Artikel 9 Kosten, honorering en betaling 

 1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro's en inclusief BTW voor de Consument, tenzij anders vermeld. 
 2. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en exclusief BTW voor de Zakelijke Klant, tenzij anders vermeld.
 3. Borduurservice Friesland zal het rekenen van de verzendkosten duidelijk en tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan Klant vermelden. 
 4. Borduurservice Friesland heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen. 
 5. Betaling geschiedt via IDEAL of bankoverschrijving. Consument is bij betaling voor Producten slechts verplicht tot vooruitbetaling van ten hoogste de helft van de koopprijs.
 6. De factuur dient binnen 14 (veertien) dagen door Klant te zijn voldaan. 
 7. Voor bestellingen binnen Nederland vraagt Borduurservice Friesland €6,95 verzendkosten per pakket tot maximaal 10 kg. De verzendkosten voor brievenbuszendingen bedraagt €4,95.
 8. Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Borduurservice Friesland mede te delen. 
 9. Indien Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 
 10. Indien Borduurservice Friesland besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 10.9 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
 11. Annulering van de overeenkomst is niet mogelijk, bij annulering wordt 100% van de gemaakte kosten in rekening gebracht.

Artikel 10 Levering 

 1. Op het moment dat de bestelling door Borduurservice Friesland is ontvangen, stuurt Borduurservice Friesland de Producten met inachtneming van de levertermijn zo snel mogelijk toe naar het adres dat Klant aan Borduurservice Friesland kenbaar heeft gemaakt. De levertermijn van Borduurservice Friesland is in beginsel 10 (tien) werkdagen. 
 2. Indien Borduurservice Friesland de Producten niet binnen de overeengekomen levertermijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan zo snel mogelijk in kennis. Borduurservice Friesland is gerechtigd om in onderling overleg met Klant een nieuwe leverdatum overeen te komen, mits Klant hiermee akkoord gaat.  
 3. De Producten zijn voor risico van de koper vanaf het moment dat de Producten bij Klant door Borduurservice Friesland of een door hem aangewezen vervoerder op het opgegeven afleveradres zijn bezorgd.  
 4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt verzending plaats vanuit Heerenveen. 
 5. Borduurservice Friesland bepaalt zelf de wijze van transport en verpakking. Borduurservice Friesland kan ervoor kiezen om de Producten via PostNL of een andere postbezorger te laten bezorgen, maar kan ook kiezen om de Producten persoonlijk te bezorgen.
 6. Indien de Producten na het verstrijken van de levertijd voor Klant beschikbaar zijn maar niet door hem worden afgenomen, worden de Producten te zijner beschikking opgeslagen voor zijn risico en op zijn kosten, ongeacht de reden van niet-afneming. 
 7. Klant dient bij ontvangst van de Producten te controleren of de Producten aan de Overeenkomst voldoen. Indien dit niet het geval is dient u binnen 3 (drie) werkdagen schriftelijk of per email Borduurservice Friesland hiervan op de hoogte te stellen. Indien de klacht gegrond is komen de verzendkosten voor rekening van Borduurservice Friesland, in andere gevallen komen de verzendkosten voor rekening van de Klant.
 8. Voor de Zakelijke Klant geldt dat de Zakelijke Klant verantwoordelijk is voor het pakket op het moment dat RDS Reclame het pakket verstuurd heeft.
 9. Geleverde artikelen kunnen door diverse oorzaken, zoals de beschikbaarheid van artikelen en garens, in kleur of model een geringe afwijking hebben ten opzichte van het afgebeelde artikel op onze website.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle goederen geleverd door Borduurservice Friesland blijven in het eigendom van Borduurservice Friesland, voor zolang deze goederen niet of niet helemaal zijn afbetaald. 
 2. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van Borduurservice Friesland door zaakvorming of anderszins tenietgaat, behoudt Borduurservice Friesland zich het recht een bezitloos pandrecht op een zaak te vestigen, tot zekerheidstelling van al hetgeen Klant nog aan Borduurservice Friesland verschuldigd is of zal zijn. Klant dient dit bezitloze pandrecht op het eerste verzoek van Borduurservice Friesland te vestigen. 
 3. De door ons gemaakte borduurpatronen blijven eigendom van Borduurservice Friesland. 

Artikel 12 Aansprakelijkheid 

 1. Dit Artikel is slechts van toepassing op een met de Zakelijke Klant gesloten Overeenkomst. 
 2. Artikel 13.7, 13.9-13.18 zijn van overeenkomstige toepassing op een met de Consument gesloten Overeenkomst.
 3. Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Borduurservice Friesland is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt. 
 4. De levertermijn als genoemd in artikel 11.1 kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Borduurservice Friesland nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn. Overschrijding van de termijn geeft Klant geen recht de Overeenkomst te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Producten te weigeren, noch is Borduurservice Friesland enige vergoeding verschuldigd jegens Klant.
 5. Borduurservice Friesland is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Borduurservice Friesland, verleent Klant de bevoegdheid aan Borduurservice Friesland om, als een door Borduurservice Friesland ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens Klant te aanvaarden.
 6. Ten aanzien van de verleende Diensten van Borduurservice Friesland geldt een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Borduurservice Friesland kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld omtrent ontevredenheid van Klant over de geleverde Diensten.
 7. Borduurservice Friesland is niet aansprakelijk voor enige schade toegebracht aan de Producten tijdens het transport, overeenkomstig artikel 11 lid 4 van deze Algemene voorwaarden. 
 8. Borduurservice Friesland is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 9. Borduurservice Friesland is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website. 
 10. Borduurservice Friesland is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 14. 
 11. Klant vrijwaart Borduurservice Friesland voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten. 
 12. Indien Borduurservice Friesland aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Borduurservice Friesland met betrekking tot haar Diensten. 
 13. De aansprakelijkheid van Borduurservice Friesland is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Borduurservice Friesland niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag. 
 14. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit Artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Borduurservice Friesland. 
 15. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.
 16. Borduurservice Friesland is niet aansprakelijk voor schade aan het te borduren materiaal. Het wassen van het borduurwerk is gegarandeerd tot 95%.
 17. Indien Klant bestanden levert aan Borduurservice Friesland is Borduurservice Friesland nimmer aansprakelijk voor het gebruik van het logo en de tekst.
 18. Onder bestanden wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: logo’s.

Artikel 13 Overmacht 

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Borduurservice Friesland, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is. 
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid van dit Artikel bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van (personeel van) Borduurservice Friesland zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Borduurservice Friesland, brand, overstromingen, natuurrampen, pandemieën, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten. 
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt. 
 4. Indien sprake is van overmacht met als gevolg dat één der Partijen tekortschiet in de nakoming van haar verbintenissen uit de Overeenkomst, is de andere Partij gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Borduurservice Friesland overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Borduurservice Friesland heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 14 Reclame

 1. Klant is gehouden het geleverde Product op het moment van aflevering, althans binnen een zo kort mogelijke termijn, te inspecteren of te doen inspecteren. Daarbij behoort Klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen in de Overeenkomst is bepaald. 
 2. Fouten of onjuistheden die bij een eerste inspectie geconstateerd kunnen worden, in acht nemende de eisen van redelijkheid en billijkheid, dienen binnen 3 (drie) dagen na ontvangst van de Producten schriftelijk aan Borduurservice Friesland te worden gemeld, met overhandiging van het aankoopbewijs, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
 3. Overige klachten, waaronder begrepen klachten die niet bij een eerste inspectie geconstateerd konden worden, dienen uiterlijk binnen één maand schriftelijk te worden gemeld bij Borduurservice Friesland overeenkomstig het bepaalde in lid 2 van dit Artikel. Hierbij geldt voor Klant een wettelijk bewijsvermoeden die inhoudt dat wanneer het Product binnen 12 (twaalf) maanden na ontvangst afwijkt van de Overeenkomst, wordt vermoed dat het product bij aflevering niet aan de Overeenkomst heeft beantwoord. 

Artikel 15 Vertrouwelijkheid van gegevens 

 1. Elk der Partijen garandeert dat alle van de andere Partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De Partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der Partijen als zodanig zijn aangeduid. Borduurservice Friesland kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 16 Intellectuele eigendom

 1. Borduurservice Friesland behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die haar toekomen op grond van de Auteurswet. 
 2. Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Borduurservice Friesland van gegevens. Klant zal Borduurservice Friesland vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.
 3. Alle rechten over het gebruik van door RDS Reclame ontworpen of door RDS Reclame opgezet materiaal liggen, tenzij anders overeengekomen, bij RDS Reclame.
 4. Indien zonder toestemming gebruik wordt gemaakt van de ontwerpen van RDS Reclame of door RDS Reclame opgezet materiaal worden deze in rekening gebracht (ook wanneer deze vrijblijvend door RDS Reclame zijn gemaakt).

Artikel 18 Klachtenregeling

 1. Indien Klant een klacht heeft, dient Klant dit schriftelijk te zenden aan info@borduurservicefriesland.nl. De klacht wordt, indien redelijkerwijs mogelijk, 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van de klacht door Borduurservice Friesland in behandeling genomen, waarna Klant zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie ontvangt.

Artikel 19 Wijzigingsbeding

 1. Borduurservice Friesland behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen dan wel aan te vullen. Borduurservice Friesland zal Klant hiervan tijdig op de hoogte brengen. 
 2. De gewijzigde Algemene voorwaarden zijn één maand na bekendmaking aan Klant van toepassing op de Overeenkomst.
 3. De Consument heeft de mogelijkheid om de Overeenkomst te ontbinden tot uiterlijk op de dag van inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene voorwaarden indien de wijzigingen tot gevolg hebben dat Borduurservice Friesland Diensten of Producten kan leveren die wezenlijk anders zijn dan Partijen bij het sluiten van de Overeenkomst met elkaar zijn overeengekomen. 

Artikel 19 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 1. Op de rechtsverhouding(en) tussen Borduurservice Friesland en haar Klant is Nederlands recht van toepassing. 
 2. Alle geschillen die tussen Borduurservice Friesland en Klant mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement waar Klant zijn of haar woonplaats heeft.
 3. Alle geschillen die tussen Borduurservice Friesland en de Zakelijke Klant mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de rechtbank Noord-Nederland.